تماس با ما

تماس با ما

  • by admin |
  • Comments off

مجتمع اکپا سعی دارد با ارائه خدمات فنی مهندسی نما و تولید و اجرای با کیفیت ترین محصولات طبق بالاترین استانداردها و مشاوره حضوری و آنلاین، مسیر های ارتباطی را با مشتریان خود سریع تر و ساده تر سازد.
واحد فروش : 
۷۱۵ ۹۳ ۴۴۰ ۰۲۱
۲۸۶ ۸۵ ۴۴۰ ۰۲۱
۹۱۳ ۹۶ ۴۴۰ ۰۲۱
۴۱۴ ۳۰ ۴۴۰ ۰۲۱
۴۱۵ ۳۰ ۴۴۰ ۰۲۱
فکس: 
۸۵۶ ۲۲ ۴۴۰ ۰۲۱
واحد مالی :
 ۲۸۶ ۸۵ ۴۴۰ ۰۲۱
۱۰۹ ۳۴ ۴۴۰ ۰۲۱
۱۹۵ ۳۱ ۴۴۰ ۰۲۱
۳۷۲ ۵۹ ۴۴۰ ۰۲۱

فکس: 
۹۳۸ ۶۵ ۴۴۰ ۰۲۱
 واحد انبار:
۵۵۶ ۳۲ ۴۴۰ ۰۲۱
۶۹۱ ۹۵ ۴۴۰ ۰۲۱
۸۵۶ ۲۲ ۴۴۰ ۰۲۱
۷۱۴ ۷۹ ۴۴۰ ۰۲۱         
فکس: 
۷۶۰ ۷۴ ۴۴۰ ۰۲۱

آدرس : تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، برج نگین رضا

 

 

-->